งานจ้างสำรวจ ออกแบบ

โครงการอ่างเก็บน้ำในพื้นที่สะเอียบโมเดล จำนวน 2 โครงการ คือ
(1) โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะกึ๋น ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
(2) อ่างเก็บน้ำห้วยเป้า ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

งานสำรวจ ออกแบบโครงการอ่างเก็บน้ำในพื้นที่สะเอียบโมเดล จำนวน 2 โครงการ คือ (1) โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะกึ๋น ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ (2) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเป้า

ความเป็นมาของโครงการ

      ปัจจุบันลุ่มน้ำยมประสบปัญหาด้านทรัพยากรน้ำ ได้แก่ น้ำท่วม และน้ำแล้งซ้ำซากเป็นประจำ สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในลุ่มน้ำยม การแก้ไขปัญหาน้ำในลุ่มน้ำยมจำเป็นต้องมีการวางแผนศึกษาแนวทางต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา ทั้งการพัฒนาโครงการแหล่งน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่ โครงการแก้มลิง โครงการผันน้ำหลาก การจัดการพื้นที่น้ำท่วม และการพัฒนาพื้นที่พิเศษ สะเอียบโมเดล คือ โมเดลของการจัดการน้ำของตำบลสะเอียบ เป็นการร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำ ตามความต้องการของราษฎรตำบลสะเอียบ นำเสนอให้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำสาขาย่อยของแม่น้ำยมแทนการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ 

โดยเบื้องต้นราษฎรได้สำรวจและระบุพื้นที่ที่ต้องการให้สร้าง 4 จุด คือ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง  โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเป้า โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เต้นตอนบน และโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สกึ๋น 2

ในปี พ.ศ. 2561 กรมชลประทาน ได้ว่าจ้างทำการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่สกึ๋น 2 และศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยเป้า แล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

อ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่ง อยู่ในพื้นที่ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ และเป็นโครงการที่ราษฎรเป็นผู้จัดลำดับความสำคัญมา โดยผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการ คือ แหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค และบรรเทาอุทกภัย

ในปี พ.ศ. 2566 กรมชลประทาน ได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า IESPD JV ซึ่งประกอบด้วย บริษัท วิศวชลกร จำกัด และบริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด  ให้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบโครงการอ่างเก็บน้ำในพื้นที่สะเอียบโมเดล จำนวน 2 โครงการ คือ (1) โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะกึ๋น ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ (2) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเป้า ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วัตถุประสงค์ของโครงการ

     เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากฤดูแล้งไม่มีที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในการทำการเกษตร และช่วงฤดูน้ำหลากประสบปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เป็นประจำทุกปี รวมทั้งใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนผลประโยชน์ทางด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมทั้งประโยชน์ในอุตสาหกรรมชุมชนของพื้นที่ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

การมีส่วนร่วม

แผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม จะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาดำเนินงานโครงการ